Home   |   Harta site     

Centrul de Servicii de Asistență MaternalăAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr. 22

Telefon: 0251/407.049

Şef Centru: Popescu Iuliana

 

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Asistență Maternală este să asigure protecția, creșterea, îngrijirea și educarea de către un asistent maternal profesionist a copilului care este temporar sau definitiv lipsit de ocrotirea părinţilor săi și pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială.

 

Activităţi şi funcţii

(1) Principalele funcţii ale serviciului social Centrul de Servicii de Asistență Maternală sunt următoarele:

a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară/familia/reprezentantul legal, după caz;

2.găzduire pe perioadă determinată;

3.îngrijire personală;

4.asistență pentru sănătate;

5.activități de educație formală și informală;

6.suport emoțional și, după caz, consiliere psihologică;

7.activități de recreere-socializare.

b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.elaborarea misiunii centrului şi afişarea acesteia într-un loc vizibil în cadrul centrului;

2.realizarea de materiale informative privind activitățile derulate și serviciile oferite;

3.colaborarea cu instituțiile relevante de la nivelul comunității;

4.elaborarea de rapoarte de activitate.

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:

1.asigură beneficiarilor asistență și suport în cunoașterea și exercitarea drepturilor lor;

2.promovează și ia măsuri pentru prevenirea și combaterea oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor;  

3.utilizează mijloace de informare și comunicare corecte, transparente și accesibile.

d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:

1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor; 

2. realizarea de evaluări/reevaluari periodice a serviciilor prestate; 

3. dezvoltarea, planificarea, implementarea și îmbunătățirea permanentă a activităților desfășurate în cadrul centrului;

4.evaluarea și atestarea asistentului maternal;

5. monitorizarea activității asistentului maternal profesionist;

6. asigurarea formării continue a asistenţilor maternali profesionişti atestaţi;

7. măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;

8. exercitarea controlului managerial intern, în condițiile legislației în vigoare.

e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale Centrului prin realizarea următoarelor activităţi:

1. întocmirea unui proiect de buget care sa reflecte nevoile centrului; 

2. solicitarea dotărilor necesare bunei funcționări a centrului; 

3. solicitarea resurselor umane în funcție de serviciile furnizate și legislația în vigoare;

4. întocmirea fișelor de post ale angajaților;

5. evaluarea performanțelor individuale ale angajaților;

6. elaborarea propunerilor de formare profesională.