Home   |   Harta site     

Biroul AdopţiiAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22, camera nr. 26 / 29

Telefon: 0251/432.234; 0251/407.037

Şef Birou: Nicu Lidia

 

Biroul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Adopții;

-Compartiment Postadopții.

 

a) Compartiment Adopții 

Atribuţii:

-Oferă persoanei/familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta, informaţii complete despre procedura de atestare, despre serviciile de sprijin existente , ofera pregătire, consiliere ;

-Oferă servicii de informare, sprijin, evaluare şi pregătire a familiei potenţial adoptatoare;

-Realizează evaluarea familiei/ persoanei în vederea obţinerii atestatului;

-Organizează programe de pregătire şi consiliere pentru familiile/persoanele potenţial adoptatoare;

-Participă în calitate de formator la pregătirea familiilor/persoanelor potenţial adoptatoare;

-Întocmeşte raportul final şi face recomandări Directorului General al Direcţiei Generale cu privire la eliberarea sau neeliberarea atestatului de persoană/familie aptă să adopte;

-Ţine evidenţa persoanelor/ familiilor atestate în vederea adopţiei;

-Identifică cea mai potrivită persoană/ familie adoptatoare pentru copil tinand cont de interesul superior al copilului si de prevederile Legii 273/2004, privind procedura adoptiei cu modificarile si completarile ulterioare;

-Realizează procesul de potrivire între copil şi familia potenţial adoptatoare;

-Determină compatibilitatea copil-familie potenţial adoptatoare pe baza nevoilor copilului, dorinţelor şi opiniilor exprimate de acesta;

-Informează copilul în raport cu vârsta şi capacitatea lui de înţelegere despre părinţii adoptivi şi familia acestora şi îl pregăteşte înaintea mutării la familia adoptatoare;

-Informează şi susţine persoanele/ familiile atestate pe parcursul procesului de potrivire şi a perioadei de încredinţare în vederea adopţiei ;

-Urmăreşte evoluţia copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi persoana/ familia căreia i-a fost încredinţat în vederea adopţiei, întocmind în acest sens rapoarte bilunare;

-Întocmeşte raportul final referitor la evoluţia relaţiilor dintre copil şi adoptatori  în vederea soluţionării cererii de încuviinţare a adopţiei;

-Desfăşoară activităţi de informare şi promovare a adopţiei naţionale (prin mass-media, pliante, materiale promoţionale);

-Transmite la ANPDCA în vederea luării în evidenţă în Registrul Naţional de Adopţii, toate informaţiile cu privire la persoanele/ familiile atestate, încredinţările în vederea adopţiei şi adopţiile încuviinţate de instanţa judecătorească;

-Colaborează cu instituţii/ autorităţi cu atribuţii în procedura adopţiei;

-Exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii DGASPC Dolj.

 

b) Compartiment Postadopții

Atribuţii:

-Asigură urmărirea şi monitorizarea evoluţiei copilului şi a relaţiilor dintre acesta şi părinţii săi adoptivi pe întreaga perioadă prevăzută de lege;

-Ţine evidenţa adopţiilor încuviinţate supuse perioadei obligatorii de urmărire post-adopţie şi întocmeşte dosar separat pentru fiecare adopţie în parte;

-Asigură servicii de sprijin, consiliere, informare şi asistenţă familiilor adoptatoare, copiilor adoptaţi şi familiei biologice;

-Asigură grupuri suport pentru părinţii adoptivi pe întreaga perioadă de monitorizare post-adoptie, în funcţie de nevoile identificate;

-Întocmeşte Raportul Final (la finalul perioadei de monitorizare post-adoptie) cu propunerea de  închidere a cazului pe care îl transmite ANPDCA.

 

Informaţii detaliate referitoare la procedura adopţiei  puteţi obţine aici.