Home   |   Harta site     

Compartiment AuditAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22, camera nr. 21

Telefon: 0251/407.030

 

Atribuţii:

-Elaborează norme proprii privind exercitarea activităţii de audit public intern pentru  DGASPC Dolj, cu avizul structurii de audit public intern din cadrul CJ Dolj;

-Elaborează proiectul planului multianual de audit public intern şi pe baza acestuia, proiectul planului  anual de audit public intern;

-Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate.

Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a)Activităţile financiare sau cu implicaţii financiare desfăşurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finanţare externă;

b)Plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare; 

c)Administrarea patrimoniului, precum şi vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale; 

d)Concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale;

e)Constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;

f) Alocarea creditelor bugetare;

g) Sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;    

h) Sistemul de luare a deciziilor;

i) Sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; 

j) Sistemele informatice.

 

Misiunile de audit public intern parcurg următoarele etape:

-pregătirea misiunii de audit;

-intervenţia la faţa locului;

-urmărirea implementării recomandărilor;

-Informează organul ierarhic superior despre recomandarile neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele neimplementării acestora, însoţite de documentaţia relevantă;

-Raportează la structura de audit public intern ierarhic superioară, la solicitarea acesteia, constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activitatea de audit intern;

-Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern;

-Raportează imediat conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate iregularităţile sau posibilele prejudicii identificate în realizarea misiunilor de audit public intern;

-Respectă normele, instrucţiunile, precum Codul privind conduita etică a auditorului intern. 

Compartimentul  de audit public efectuează misiuni de audit intern de consiliere, menite să aducă plusvaloare şi să îmbunătaţească administrarea entitătii publice, gestiunea riscului şi controlul intern, fără ca auditorul intern să îşi asume responsabilităţi manageriale. 

La solicitarea ordonatorului de credite, efectuează misiuni  audit ad - hoc de asigurare şi de consiliere.