Home   |   Harta site     

Compartiment Control InternAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22

Telefon: 0251/407.027

 

Atribuţii:

-Monitorizează, coordonează şi îndrumă metodologic implementarea sistemului  de control intern/managerial la nivelul DGASPC Dolj;

-Îndrumă şi verifică modul de întocmire a procedurilor formalizate la nivelul fiecărui serviciu/birou/compartiment din Direcţie ;

-Coordonează activitatea de autoevaluare a sistemului de control intern din instituţie;

-Întocmeşte pe baza centralizării informaţiilor din chestionarele de autoevaluare - Situaţia sintetică a rezultatelor autoevaluarii din cadrul  structurilor Direcţiei;

-Participă cu date şi informaţii la întocmirea raportului anual al directorului DGASPC Dolj asupra sistemului de control intern/managerial;

-Colaborează cu structura de audit în vedera îndeplinirii standardelor de management şi a corelarii activităţilor de consiliere, control şi monitorizare;

-Urmareşte şi sprijină realizarea obiectivelor prevăzute în strategia activităţilor şi proiectelor instituţiei; 

-Controlează, din dispoziţia directă a Directorului General, sesizarile primite de la Presedinţie, Parlament, Guvern, alte organe centrale, cetăţeni din ţară sau străinatate, privind nerespectarea prevederilor legale cu privire la activităţile din centrele de plasament, maternale, de primire în regim de urgenţă şi din toate serviciile Direcţiei;

-Controlează modul de aplicare a strategiilor şi de îndeplinire a sarcinilor de serviciu specifice fiecărei subentităţi; 

-Controlează respectarea ritmicităţii drepturilor financiare ale persoanelor care beneficiază de asemenea drepturi legale; 

-Controlează modul de folosire a bugetului propriu pentru achizitii publice, bunuri şi materiale necesare desfăşurării activităţilor Direcţiei. Astfel se vor întocmi notificări către personalul angajat, de execuţie sau de conducere pentru completarea informaţiilor necesare activităţii de control;

-Verifică sesizările cu privire la încălcarea normelor legale şi a regulamentelor de funcţionare în activităţile de asistenţă, educaţie, a personalului asistat din centrele de plasament, de către personalul angajat. În acest sens personalul de conducere şi execuţie din subentitatea controlată are obligaţia să ofere documentele şi informaţiile solicitate în termenele stabilite, precum şi tot sprijinul necesar desfaşurării în bune condiţii a activităţii de control intern. Inspectorii de control intern solicită date, informaţii, precum şi copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoane fizice şi juridice aflate în legatură cu subentitatea controlată (controlul în lanţ), procedând la notificari; 

-Urmăreşte şi controlează modul cum sunt aduse la îndeplinire prevederile din legi, ordonante şi hotărâri, precum şi a deciziilor şi dispoziţiilor Directorului General, de către toate serviciile şi centrele de plasament, maternale, etc.; 

-Controlează legalitatea documentelor contabile, a contractelor de achiziţii, licitaţii, investiţii, de prestări de servicii, furnizare de utilităţi (caldură, apă caldă şi rece, electricitate, gaz metan, telefonie, internet, etc.); 

-Controlează daca cei în drept au executat recepţia, conform prevederilor legale si clauzelor contractuale, pentru lucrările de construcţii, renovări, instalaţii şi dotări tehnice, recondiţionări interioare sau exterioare clădirilor patrimoniale. Dacă există indicii şi date despre lucrări executate necorespunzator se solicită o expertizare independentă, urmând a se concluziona în urma raportului acestei expertize; 

-Pe baza concluziilor rezultate din controalele efectuate întocmeşte RAPOARTE DE CONTROL INTERN, NOTE ŞI INFORMĂRI cu privire la aspectele controlate;

-Ţine sub stricta evidenţă dosarele întocmite în urma controalelor efectuate şi răspunde direct de confidenţialitatea lor; 

-Din dispoziţia Directorului General, verifică activitatea oricărui serviciu din structura Direcţiei;

-Din dispoziţia Directorului General, controlează dacă cei în drept au avizat şi controlat modificările contractuale ale contractelor de achiziţii publice, prestări de servicii, etc., care presupun finanţări suplimentare faţă de cele iniţiale, cofinanţări, etc.;

-Din dispoziţia Directorului General, controlează legalitatea încadrarii persoanelor indiferent de vârsta acestora, în diferite grade de handicap de către Comisiile de evaluare;

-Controlează şi analizează cauzele care au condus la „strangulari în activitate” – locuri înguste, sensibile – cu influenţe negative de imagine sau manageriat a Direcţiei;

-Controlează modul în care sunt respectate prevederile legale privind evidenţa şi administrarea patrimoniului mobiliar şi imobiliar al Direcţiei; 

-Controlează modul in care  sunt respectate prevederile legale privind adoptiile;

-Primeşte rapoartele de audit ale Compartimentului Audit  pentru analiza şi control al neregulilor şi prejudiciilor raportate;

-Propune compartimentelor de specialitate, prin notificare, luarea măsurilor de soluţionare a neregulilor şi prejudiciilor confirmate spre aprobarea Directorului General;

-Controlează modul de gestionare si pastrare a documentelor cu caracter confidenţial la toate subentităţile care alcătuiesc Direcţia;

-Verifică, controlează şi analizează sesizările scrise sau verbale cu privire la nereguli de comportament ale angajaţilor fată de alţi angajaţi, ale angajatilor faţă de cetăţeni aflati în relaţii cu Direcţia, ale angajaţilor faţă de persoane cu funcţii ierarhice superioare.