Home   |   Harta site     

Serviciul Juridic şi ContenciosAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22, camera nr. 30/camera nr. 31

Telefon: 0251/407.039; 0251/407.021

Şef Serviciu: Creţu Nicoleta

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment  Juridic și Contencios;

-Compartiment Strategii;

-Compartiment Managementul Calității Serviciilor Sociale.

 

a) Compartiment Juridic și Contencios

Atribuţii :

-Asigură consultanţă, asistenţă şi reprezentarea instituţiei, apară drepturile şi interesele legitime ale acesteia în raporturile cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum şi cu orice persoană fizica/juridică, romana ori straină;

-Acordă consultanţă, cu caracter juridic, serviciilor funcţionale ale D.G.A.S.P.C., precum şi Comisiei pentru Protecţia Copilului şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;

-Colaborează cu serviciile management de caz din cadrul D.G.A.S.P.C., în vederea susţinerii temeinice, în instanţa, a cauzelor în care reprezintă instituţia, în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanei adulte cu handicap; 

-Avizează actele cu caracter juridic în condiţiile legii;

-Verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare;

-Semnează, la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, documente cu caracter juridic; 

-Redactează opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea instituţiei;

-Redactează proiecte de contracte/convenţii de colaborare; 

-Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă în cazul abaterilor de la disciplina muncii. 

 

b) Compartiment Strategii

Atribuţii:

-Identifică nevoile cu care se confruntă diferite categorii de beneficiari, pe baza informaţiilor furnizate de Compartimentul Monitorizare, Analiza Statistică, Indicatori Asistenţă Socială şi Incluziune Socială, precum şi celelalte servicii funcţionale ale D.G.A.S.P.C.;

-Elaborează propuneri de înfiinţare/diversificare a serviciilor destinate protecţiei speciale a copilului şi a persoanelor adulte cu handicap/în dificultate, în urma analizei nevoilor identificate;

-Elaborează strategia şi planurile de acţiune la nivel judeţean, în domeniul asistenţei sociale, protecţei familiei şi copilului;  

-Elaborează programe de dezvoltare instituţională, pe domenii de activitate şi direcţii de acţiune, în vederea atingerii obiectivelor strategice; 

-Coordonează şi monitorizează activitatea de implementare a obiectivelor strategiei judeţene şi a programelor de dezvoltare instituţională, prin evaluarea stadiului de realizare a obiectivelor propuse, identificarea punctelor slabe în procesul de implementare şi a solutiilor de rezolvare ;

-Face propuneri de revizuire a strategiei judetene şi a planurilor de acţiune, ţinând cont de evoluţia nevoilor beneficiarilor, a numarului acestora, precum şi de dinamica societăţii;

-Elaborează raportul anual de activitate al instituţiei.

 

c) Compartiment Managementul Calității Serviciilor Sociale

Atribuții :

-Monitorizează şi evaluează modul în care sunt promovate, respectate şi implementate drepturile copilului şi ale persoanei adulte cu handicap;

-Elaborează propuneri pentru stabilirea instrumentelor de monitorizare şi evaluare a implementării standardelor aplicabile în domeniu;

-Identifică nevoile cu care se confruntă serviciile din cadrul D.G.A.S.P.C. Dolj;

-Analizează, ori de cate ori este cazul, procesul de implementare a standardelor aplicabile în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

-Elaborează rapoarte de monitorizare a calităţii serviciilor sociale, cu propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a activităţii desfăsurate, precum şi de eficientizare şi dezvoltare a serviciilor;

-Acordă sprijin în implementarea legislatiei în vigoare, colaborând cu serviciile funcţionale în elaborarea metodologiilor, procedurilor, instrumentelor de lucru etc. necesare desfăşurării activităţii;

-Urmăreşte funcţionarea serviciilor sociale existente în conformitate cu standardele de calitate şi coordonează demersurile în vederea obţinerii acreditarii, licenţelor de funcţionare, avizelor de funcţionare eliberate de către autorităţile competente.