Home   |   Harta site     

Serviciul Programe, ProiecteAdresa: Craiova, Bd. N.Titulescu nr.22, camera nr. 2

Telefon: 0251/407.008

Şef Serviciu: Nicu Cristina Amalia

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

-Compartiment Programe, Proiecte ;

-Compartiment Relația cu Organizațiile Nonguvernamentale ;

-Compartiment Prevenire Marginalizare Socială ;

-Compartiment Contractare Servicii Sociale.

 

a) Compartiment Programe, Proiecte

Atribuţii :

-Analizează obiectivele Strategiei judeţene în domeniul asistentei sociale, protecţiei familiei şi copilului în vederea realizării acestora prin accesarea de fonduri nerambursabile;

-Colaborează cu structurile instituţiei în vederea stabilirii nevoilor concrete care sa determine structurarea în propuneri de proiecte, în conformitate cu Strategia judeţeana în domeniul asistenţei sociale, protecţiei familiei şi copilului

-Colaborează cu autorităţile nationale în domeniu în ceea ce priveste identificarea şi comunicarea nevoilor de interes national şi atragerea fondurilor acordate de către acestea;

-Realizează şi propune spre aprobare portofoliul de proiecte;

-Monitorizează lansarea programelor de finanţare;

-Identifică sursele de finanţare necesare implementarii proiectelor din portofoliul de proiecte aprobat;

-Identifică posibili parteneri care pot fi cooptati în cadrul proiectelor; 

-Asigură implementarea proiectelor aprobate spre finanţare;

-Colaborează cu celelalte structuri din cadrul institutiei în vederea realizării şi implementării proiectelor cu finanţare internă şi externă;

- Colaborează cu instituţiile implicate în gestionarea mecanismului de finanţare accesat;

-Monitorizează modul de desfaşurare a activitătilor aferente proiectelor care se afla în curs de implementare, precum şi a celor aflate în perioada de sustenabilitate;

-Propune, organizează şi desfasoară, dupa caz, acţiuni de mediatizare a activitătilor realizate în cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă şi de diseminare a rezultatelor obţinute în urma implementării proiectelor;

-Realizează demersurile necesare în vederea asigurării continuităţii şi sustenabilităţii proiectelor implementate; 

-Centralizează şi ţine evidenţa tuturor proiectelor şi programelor pe care le gestionează;

-Realizează, în colaborare cu celelalte structuri ale instituţiei, campanii de informare şi promovare cu privire la drepturile copilului şi ale persoanelor adulte cu handicap;

-Colaborează cu instituţiile de învăţamant superior de profil şi structurile de specialitate din cadrul instituţiei, în vederea încheierii de parteneriate privind desfaşurarea stagiilor de practică ale studenţilor.

 

b) Compartiment Relația cu Organizațiile Nonguvernamentale

Atribuţii:

-Ţine evidenţa organizaţiilor nonguvernamentale din regiune şi de la nivel naţional care desfasoară activităţi specifice şi complementare aparţinând domeniului serviciilor sociale, în vederea dezvoltării unor activităţi/programe/proiecte în parteneriat;

-Dezvoltă proiecte/programe în colaborare cu organizaţiile nonguvernamentale care desfasoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;

-Colaborează cu organizaţiile nonguvernamentale în vederea implementării şi monitorizării proiectelor derulate în parteneriat;

-Colaborează cu structurile de specialitate din cadrul instituţiei în vederea analizării solicitărilor de parteneriat ale organizaţiilor nonguvernamentale şi oportunitatea implicarii instituţiei în cadrul parteneriatului respectiv;

-Asigură suportul necesar, la solicitarea organizaţiilor nonguvernamentale, pentru derularea activităţilor specifice, atunci cand acestea sunt în conformitate cu obiectivele şi direcţiile de acţiune ale instituţiei; 

-Ţine evidenţa organizaţiilor nonguvernamentale cu care sunt încheiate parteneriate, protocoale sau alte forme de colaborare;

-Participă la întalnirile organizate de catre reprezentanţi ai organizaţiilor nonguvernamentale în vederea stabilirii de acţiuni comune, pentru a raspunde într-o măsura mai mare nevoilor identificate de la nivelul judeţului;

-Organizează întalniri cu ONG-urile din judeţ, regiune şi de la nivel naţional cu care exista colaborari, în vederea dezvoltarii de programe comune şi pentru promovarea transferului de expertiza în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale;

-Asigură diseminarea informaţiilor în ceea ce priveste colaborarile şi acţiunile desfăşurate împreuna cu organizaţiile nonguvernamentale.

 

c) Compartiment Prevenire Marginalizare Socială

Atribuţii:

-Colaborează cu primariile din judeţ în vederea identificării categoriilor de persoane aflate în dificultate şi zonelor vulnerabile, predispuse excluziunii sociale;

-Coordonează procesul de identificare şi evaluare a cauzelor care au dus la creşterea gradului de risc al persoanelor/grupurilor identificate;

-Initiază/implementează măsuri de prevenire/combatere a fenomenului de excluziune socială;

-Asigură accesul persoanelor aflate în nevoie sau expuse riscului de excluziune socială la servicii sociale ;

-Urmăreşte îmbunătăţirea şi diversificarea formelor de suport pentru persoanele cu handicap/aflate în dificultate;

-Monitorizează situaţia grupurilor vulnerabile din judeţ;

-Promovează îngrijirea de tip familial în vederea prevenirii instituţionalizării.

 

d) Compartiment Contractare Servicii Sociale

Atribuţii :

-În condiţiile existenţei unui cadru normativ coerent, identifică serviciile sociale de la nivelul instituţiei care pot fi contractate şi furnizorii privaţi de servicii sociale cu care se pot încheia contracte.