Home   |   Harta site     

Serviciul Resurse Umane, Organizare, SalarizareAdresa: Craiova, Bd. Nicolae Titulescu nr.22, camera nr. 3

Telefon: 0251/407.009

Şef Serviciu: Ilie Silvia Mioara

 

Serviciul are în structura sa următoarele compartimente:

- Compartiment Managementul Calităţii;

- Compartiment Control Managerial Intern;

- Compartiment Organizare;

- Compartiment Resurse Umane;

- Compartiment Salarizare (telefon 0251/407.014);

- Compartiment Formare Profesională;

- Compartiment Arhivă;

- Compartiment Sănătate, Securitate în Muncă şi Situaţii de Urgenţă

 

a) Compartiment Managementul Calității

Atribuţii principale:

-Centralizează trimestrial reclamaţiile de la nivelul întregii instituţii, prin solicitarea acestora de la nivelul centrelor/serviciilor/birourilor din cadrul instituţiilor, întocmind registrul de sesizări şi reclamaţii;

-Revizuieşte/modifică Manualul Calităţii, Procedurile Generale şi formularele anexate la procedurile generale;

-Menţine şi îmbunătăţeşte Sistemul de Management al Calităţii conform cerinţelor SR ISO 9001/2008, în compartimentele din cadrul DGASPC;

-Ţine gestiunea unică  (în sistem informatic şi pe hârtie – în original) a documentelor Sistemului de Management al Calităţii;

-Asigură difuzarea controlată a Manualului Calităţii, Procedurilor Generale, formularelor de la Procedurilor Generale, din cadrul instituţiei;

-Gestionează înregistrările referitoare la analiza funcţionării Sistemului de Management al Calităţii din cadrul instituţiei (neconformităţi, propuneri, reclamaţii, acţiuni corective, acţiuni preventive, rapoarte de audit);

-Retrage controlat din uz documentele de calitate aflate la o versiune depăşită şi difuzează noile versiuni controlat;

-Arhivează documentele retrase în sistem informatic şi pe suport de hârtie;

-Păstrează legătura cu organismul de certificare a Sistemului de Management al Calităţii;

-Planifică, organizează, efectuează şi coordonează audituri interne de urmărire ale SMC din cadrul instituţiei, în zonele în care au fost identificate neconformităţi la auditul intern de calitate;

-Urmăreşte noutăţile legislative în domeniul calităţii şi retrage din circuit actele normative expirate;

-Îndeplineşte alte atribuţii de serviciu, stabilite în competenţa sa de către Directorul General, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

 

b) Compartiment Control Managerial Intern

Atribuții principale:

Implementează sistemul de control managerial la nivelul institutiei, în conformitate cu Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr.946/2005 privind Codul controlului intern şi Ordonanţa nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, prin:

-Coordonează activitatea de implementare a controlului inten manageri la nivelul Direcţiei si indruma sefii structurilor organizatorice in procesul de elaborare de programe proprii, la realizarea acestor programe, actualizarea acestora sau in alte activitati legate de controlul intern/managerial;

-Verifică documentele Sistemului de Control intern managerial;

-Verifica proiectului Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control managerial;

-Prezentarea Programului actualizat spre aprobare Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial;

-Coordoneaza elaborarea pentru fiecare etapă din cadrul Programului actualizat de dezvoltare a sistemului de control managerial al institutiei in cadrul şedinţelor Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică cu privire la sistemele proprii de control managerial;

-Sprijina si indruma sefii structurilor organizatorice in vederea elaborarii/actualizarii procedurilor operationale;

-Prezentarea spre aprobare a formelor intermediare şi a formei finale ale sistemului de control managerial.

-Efectueaza activitati de consiliere potrivit Programului de dezvoltare a sistemului de control managerial intern;

-Analizeaza si propune spre aprobare procedurile interne elaborate pentru proiectarea acestui sistem de control managerial.

 

c) Compartiment Organizare

Atribuții principale:

-Raspunde de intocmirea si completarea periodica a Regulamentului Intern si Regulamentului de Organizare si Functionare, cat si de respectarea prevederilor acestora;

-Asigura si urmareste intocmirea pentru fiecare salariat a fisei postului cu sarcini si atributii ce le revin si completarea acestora ori de cate ori este  nevoie;

-Raspunde de executarea corecta si in termen a tuturor lucrarilor din cadrul compartimentului, cat si a altor lucrari incredintate;

-Raspunde de modul de solutionare a scrisorilor, notelor de audienta si a corespondentei ce i-a fost repartizat spre rezolvare;

-Asigura si raspunde de intocmirea lucrarilor privind miscarile de personal la nivelul de Directiei si unitati subordonate;

-Sub conducerea Directorului General  participa la intocmirea organigramei, statului de personal si statele de functii pentru unitatile subordonate Directiei;                                                      

-Coordoneaza si urmareste intocmirea fiselor/rapoartelor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru angajati;

-Face demersurile necesare reorganizarii institutiei, intocmind: note de informare, adrese catre institutiile direct interesate, noile state de functii, organigrama si anexele la organigrama;

-Organizarea concursurilor de recrutare, promovare si avansare a personalului.

 

d) Compartiment Resurse Umane

Atribuții principale:

-Intocmeste nivelul salariilor de baza in acord cu necesitatile activitatii unitatii respectand dispozitiile legale cu privire la salariile de baza si drepturile personalului, conform legislatiei in vigoare, precum si contracte de munca;

-Aplică modificarile în registrul de evidenţă al salariaţilor contractuali la zi şi comunică în termen la Inspectoratul Teritorial de Muncă online a bazei de date (REVISAL);

-Răspunderea privind aplicarea corectă a reglementarilor legale în domeniul salarizării personalului, precum salariul de bază, sporul de vechime, indemnizaţiile, alte sporuri;

-Întocmirea, actualizarea şi gestionarea dosarelor profesionale şi a dosarelor personalului contractual;

-Întocmeste dosare de pensionare;

-Întocmeste răspunsuri la diverse solicitări;

-Eliberează zilnic adeverinţe de salariat, de bancă, vechime în muncă;

-Urmăreste lunar trecerea la o nouă gradaţie în funcţie de vechime şi întocmeşte referatele pentru trecerea la o nouă clasă şi gradaţie;

-Întocmeşte şi comunică acte adiţionale la contractul de muncă;

-Redactează zilnic adrese specifice activităţii unităţii;

-Eliberează  legitimaţii salariaţilor;

-Întocmeste note de lichidare la plecarea personalului din unitate.

 

e) Compartiment Salarizare

Atribuții principale:

-Calculul drepturilor băneşti reprezentând salariul de bază, sporuri şi alte drepturi conform legii;

-Calculează indemnizaţia pentru concediul de odihnă;

-Calculează indemnizaţia pentru concediul medical;

-Calculează reţinerile din salariu;

-Verifică pontajele cu concediile medicale, cu cererile de concediu de odihnă şi alte tipuri de cereri şi se preiau automat din programul de pontaje;

-Întocmeşte borderourile către bănci pentru plata salariilor pe carduri;

-Verifică primirea documentelor care atestă că un salariat beneficiază de deducere suplimentară de bază şi introducerea datelor în programul de salarii;

-Ţine evidenţa concediilor de odihnă, urmărind concordanţa acestora cu foaia colectivă de prezenţă şi ţinând seama de programări;

-Întocmeşte state de plată, centralizatoare, liste de viramente;

-Întocmeşte şi depune lunar, în termen legal, declaraţia privind obligaţiile de plată către  AJOFM, Casa Judeţeană de Pensii, Casa de Asigurări de Sănătate, Administraţia Finanţelor Publice;  

-Întocmeşte situaţii statistice  privind câştigurile salariale lunare, semestriale, anuale;

-Întocmeşte contracte de garanţie pentru gestionari;

-Aplicarea corectă a prevederilor legale privind efectuarea şi salarizarea muncii peste programul normal de lucru;

-Răspunde de aplicarea cu stricteţe a reglementărilor legale privind salarizarea personalului din serviciile Direcţiei şi unităţile subordonate;

 

f) Compartiment Formare Profesională

Atribuții principale:

-Pregătirea şi perfecţionarea profesională continuă a salariaţilor;

-Întocmeşte planul anual de perfecţionare profesională, precum şi a oricăror altor măsuri privind perfecţionarea profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiei;

-Asigură consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici de conducere şi personalului contractual  de conducere din cadrul  instituţiei în stabilirea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din subordine;

-Monitorizează aplicarea măsurilor privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul instituţiei şi întocmeşte trimestrial un raport privind stadiul realizării măsurilor planificate;

-Întocmeşte raportul anual privind formarea profesională a funcţionarilor publici şi personalului contractual din  cadrul instituţiei.

 

g) Compartiment Arhivă

Atribuții principale:

-Initiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul   instituţiei, asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului;

-Verifică şi preia de la compartimente, pe baza de inventare, dosarele constituite;

-Întocmeste inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit;

-Asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă;

-Întocmeşte formele prevăzute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recrutare;

-Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi, în conformitate cu legile în vigoare;

-Pune la dispoziţie, pe baza de semnatură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare;

-Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite, conform prevederilor Legii Arhivelor Naţionale;

-Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunilor de control privind situaţia arhivelor de la creatori.

 

h) Compartiment Sănătate, Securitate în Muncă și Situații de Urgență

Atribuții în domeniul SSM:

-Se asigură de efectuarea controlului de medicina muncii la angajare şi la reluarea activităţii după perioadele de suspendare pentru întreg personalul Direcţiei generale şi controlul medical periodic de medicina muncii la nivelul aparatului propriu;

-Propune măsuri de protecţie şi echipament de protecţie pentru toate locurile de muncă din cadrul Direcţiei generale, în temeiul solicitărilor acestora. Documentaţia referitoare la caracteristicile echipamentului de protecţie o supune spre analiză Comitetului de sănătate şi securitate în muncă, în vederea selecţionării optime;

-Tine evidenţa accidentelor de muncă, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, aşa cum sunt definite în art. 5, lit. g din Legea nr. 319/ 2006, privind legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

-Elaborează pentru autorităţile competente şi în conformitate cu prevederile legale rapoarte privind accidentele de muncă;

-Propune un plan de prevenire şi protecţie pe care îl supune spre aprobare directorului institutiei;

-Propune instrucţiuni proprii pentru completarea şi/ sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale locurilor de muncă din cadrul Direcţiei generale, pe care le înaintează spre aprobare conducătorului unităţii;

-Controlează cunoaşterea şi aplicarea, de către toţi lucrătorii din aparatul propriu, a măsurilor prevăzute în Planul de prevenire şi de protecţie stabilit, precum şi a prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, prin testare;

-Informează fiecare persoană, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este supusă la locul de muncă, precum şi a măsurilor de prevenire şi protecţie;

-Tine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică pentru aparatul propriu;

-Propune şi ţine evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art.7, alin. (4), lit e din Legea nr. 319/ 2006, a securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru aparatul propriu;

-Prezintă documente şi dă relaţii inspectorilor de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;

-Asigură realizarea măsurilor dispuse de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor;

-Întocmeşte, o dată pe an, un raport scris care va cuprinde situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă, acţiunile care au fost întreprinse şi eficienţa acestora, precum şi propunerile pentru planul de prevenire şi protectie ce se vor realiza în anul următor. Membrii Comitetului de sănătate şi securitate în muncă vizează raportul, care este transmis în termen de 10 zile Inspectoratului teritorial de muncă;

-Efectuează instruirea introductiv-generală la angajare pentru toţi angajaţii Direcţiei generale şi completează fişa de instruire individuală conform legislaţiei în vigoare;

-Efectuează instruirea periodică pentru aparatul propriu al Direcţiei generale;

-Coordonează şi controlează instruirea la locul de muncă şi instruirea periodică pentru aparatul propriu si unităţile din structură;

-Evaluează riscurile împreună cu medicul de medicina muncii privind protecţia maternităţii şi informează persoana gravidă asupra acestora. Comunică I.T.M. informarea privind starea fiziologică de graviditate şi, ulterior, raportul de evaluare privind protecţia maternităţii.

 

Atribuții P.S.I:

-Instruirea, testarea şi perfecţionarea profesională a salariaţilor, întocmirea şi consemnarea fişelor individuale în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru aplicarea reglementărilor referitoare la situaţiile de urgenţă, în conformitate cu Legea 307 din 2006, ţinând seamă de particularităţile activităţilor unităţii, precum şi ale locurilor de muncă din cadrul acesteia;

-Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului de către angajator;

-Intocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare a lucrătorilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;

-Intocmirea necesarului de dotare cu mijloace P.S.I. (pichete P.S.I., stingătoare, etc.);

-Elaborarea şi actualizarea planurilor de evacuare şi a planurilor de intervenţie în caz de incendiu;

-Informarea angajatorului despre deficienţele constatate ca urmare a controalelor efectuate;

-Orice altă activitate care vizează îmbunătăţirea condiţiilor de punere în aplicare a reglementărilor ce privesc situaţiile de urgenţă.